Hình ảnh hoạt động

Xây dựng chính quyền
Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tác giả: Bình Nam .Ngày đăng: 17/08/2020 .Lượt xem: 208 lượt.
     Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TỈNH QUẢNG NAM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 4730  /UBND-KGVX           Quảng Nam, ngày   16  tháng  8  năm 2020

V/v phát huy hơn nữa vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên và 
trách nhiệm  của người đứng đầu 
trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: 
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để thực hiện  nghiêm  các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19;  UBND tỉnh yêu cầu  các Sở, Ban, ngành, đoàn thể  của tỉnh, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố:
1.  Tiếp tục quán triệt và yêu cầu cán bộ,  đảng viên,  công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị  mình thực hiện  thật  nghiêm  chỉ  đạo của Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy tại  Công văn 2891-CV/TU ngày 27/7/2020, Công văn số2991-CV/TU ngày 31/7/2020, Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 07/8/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ  đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  của UBND tỉnh tạiThông báo số  273/TB-UBND ngày 27/7/2020, Công văn số  4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020,  Công văn số  4470/UBND-KGVX ngày 05/8/2020  và  nhiều  văn bản lãnh đạo, chỉ  đạo  khác  của  Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy, UBND tỉnh về  các biện pháp cấp bách nói chung và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động  đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ  quốc và các  hội,  đoàn thể  từ tỉnh đến cơ sở có gia đình tại Đà Nẵng chưa được về nhà trong thời gian dịch bệnh Covid-19  diễn biến hết sức phức tạp, thành phố  này  phải thực hiện cách ly xã hội theo đúng tinh thần Chỉ  thị  số  16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ  tướng Chính phủ. Trường hợp đặc biệt, phải báo cáo và được sự thống nhất của Ban Thường vụTỉnh  ủy hoặc  Trưởng Ban Chỉ  đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị  chịu trách nhiệm  trước Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về vấn đề này.
3. Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c)                                       ;KT. CHỦ TỊCH
- TT HĐND, TT UBND tỉnh;                                            PHÓ CHỦ TỊCH
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy
và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- CPVP;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
Trần Văn Tân
[Trở về]
Các tin mới hơn:
BÌNH NAM TỔ CHỨC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2027 (Ngày đăng: 25/04/2022 )
Bình Nam tổ chức tuyên truyền pháp luật (Ngày đăng: 14/04/2022 )
Hội đồng nhân dân xã Bình Nam - khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 02 (Ngày đăng: 19/07/2021 )
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Bình Nam (Khóa XIII) (Ngày đăng: 29/06/2021 )
Bình Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I thảo thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 18/02/2021 )
Thôn biển ngang Vịnh Giang, xã Bình Nam hoàn thành nông thôn mới (Ngày đăng: 03/02/2021 )
UBND xã phối hợp với Công đoàn xã Bình Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021 (Ngày đăng: 12/01/2021 )
Các tin cũ hơn:
Ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 (06/11/2019 )
Xã Bình Nam tổ chức tập huấn công tác hòa giải cơ sở năm 2019 (27/09/2019 )
Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945 (20/08/2019 )
Bình Nam gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (26/07/2019 )
Bình Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật. (15/05/2019 )
Xã Bình Nam tổ chức tọa đàm, tư vấn chính sách pháp luật về đất đai (17/04/2019 )
Bình Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. (22/01/2019 )
Tiêu chuẩn cán bộ: đức và tài thời công nghiệp 4.0 (05/12/2018 )
Vai trò, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 (08/11/2018 )
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam (17/08/2018 )
    
1   2  
    

Liên kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH NAM
Trụ sở: Thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).873.616 Di động: 0985 355 800 – 0935 963 260
Email: binhnam.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập